Stowarzyszenie EKO-MOTO-KLUB W OPOLU

EKO-MOTO-KLUB W OPOLU

członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego

RAJDY NAWIGACYJNE
PIERWSZA POMOC W RUCHU DROGOWYM!
ZYSKAJ ULGI NA OC DLA POJAZDÓW POWYŻEJ 25 LAT

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Statut

Statut EKO-MOTO-KLUB w OPOLU

STATUT
"EkoMotoKlubu"

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę "EkoMotoKlub” i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu EkoMotoKlub.

§2

EkoMotoKlub jest stowarzyszeniem zawiązanym na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

§3

EkoMotoKlub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego zwanego w dalszym ciągu niniejszego statutu "Związkiem", może także należeć do innych federacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach statutowych.

§4

 1. EkoMoto Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną .
 2. Terenem działalności EkoMotoKlub jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej .
 3. Siedzibą władz EkoMoto Klub jest miasto Opole.
 4. EkoMotoKlub może powoływać na swym terenie Koła według zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu .

§5

 1. Działalność EkoMotoKlub opiera się na pracy społecznej ogółu członków, zrzeszonych na zasadzie dobrowolności i nie działających w celu osiągnięcia zysku .
 2. EkoMotoKlub prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy .
 3. Do prowadzenia biura i działalności gospodarczej EkoMotoKlub może zatrudniać pracowników.

§6

 1. EkoMotoKlub ma prawo używania pieczęci: prostokątnej o treści: EkoMotoKlub, ul. Oleska 125 a, 45-231 Opole; NIP, REGON oraz okrągłej o treści: EkoMotoKlub, ul. Oleska 125 a, 45-231 Opole, jak również używać logo klubu wg załączonego wzoru.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§7

Celem EkoMotoKlubu jest :

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu,
 2. Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3. Organizowanie i popularyzowanie masowego popularnego i wyczynowego sportu motorowego,
 4. Podnoszenie poziomu sportu motorowego poprzez szkolenia i imprezy edukacyjne,
 5. Organizowanie turystyki motorowej, a szczególnie ekoturystyki
 6. Działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii, promowanie idei ekomotoryzacji,
 7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz pomoc ofiarom wypadków drogowych,
 8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy i kontaktów między społeczeństwami,
 9. Przedstawienie wniosków i postulatów w sprawach motoryzacji i zmotoryzowanych władzom Związku i władzom Administracji Państwowej i Samorządowej.

§8

Cele powyższe EkoMotoKlub realizuje poprzez :

 1. organizowanie imprez samochodowych i motocyklowych, popularnonaukowych, wystawowych itp.
 2. udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno – motorowych,
 3. rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego,
 4. propagowanie turystyki motorowej,
 5. organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania kierowców, po uzyskaniu stosownych zezwoleń,
 6. współdziałanie z organami Administracji Państwowej, Samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi policją w akcji zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 7. rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego,
 8. wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy Administracji Państwowej, Samorządowej i Związek,
 9. promowanie proekologicznych innowacji i rozwiązań w motoryzacji
 10. prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. inne działania umożliwiające realizację celów statutowych, 12) kultywowanie tradycji i propagowanie motoryzacji.

§9

 1. EkoMotoKlub prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, a dochód z tej działalności jest przeznaczany na realizację celów statutowych i nie może być dzielony między jego członków

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie EkoMotoKlubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających,

§11

 1. Członkiem zwyczajnym EkoMotoKlubu mogą być następujące osoby fizyczne akceptujące cele statutowe:
  1. pełnoletni obywatel polski interesujący się sportem motorowym lub zagadnieniami motoryzacji, niepozbawieni praw publicznych ;
  2. osoby małoletnie na warunkach określonych w przepisach ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach;
  3. cudzoziemcy;
 2. "Członkiem Honorowym" może być długoletni i szczególnie zasłużony działacz EkoMotoKlubu w zakresie motoryzacji.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością EkoMotoKlubu i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską.

§12

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd EkoMotoKlubu na podstawie pisemnych deklaracji.
 2. Godność "Członka Honorowego" EkoMotoKlubu nadaje Walne Zebranie Członków EkoMotoKlubu na wniosek Zarządu.

§13

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyboru do władz EkoMotoKlubu,
  2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz EkoMoto Klubu,
  3. korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez EkoMoto Klub,
  4. korzystania z urządzeń i sprzętu EkoMotoKlubu,
  5. reprezentowania barw i noszenia odznaki EkoMoto Klubu,
  6. brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez EkoMotoKlubu,
  7. bezpłatnego wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez Zarząd EkoMoto Klubu,
 2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
 3. Wyborczego, głosu stanowiącego na zebraniach członków Eko Moto Klubu i reprezentowania barw EkoMotoKlubu.

§14

 1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:
  1. brać czynny udział w działalności EkoMotoKlubu oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz EkoMotoKlubu,
  2. opłacić wpisowe,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie,
  4. podnosić swój poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji,
  5. chronić własność EkoMotoKlubu jako wspólne dobro,
  6. dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię EkoMotoKlubu,
  7. krzewić kulturę motoryzacyjną i postawy proekologiczne.
 2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz EkoMotoKlubu. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich oraz opłat wpisowych.
 3. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać zadeklarowaną składkę oraz opłaty wpisowe.

§15

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacie składki członkowskiej przez okres przekraczający 24 miesiące.

§16

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań EkoMotoKlubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę na piśmie,
 2. nagrodę rzeczową,
 3. dyplom,
 4. odznakę honorową EkoMotoKlubu i Związku.

§17

Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów, uchwał władz Eko Moto Klubu lub działalność na szkodę EkoMotoKlubu, Sąd Koleżeński może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary:

 1.  upomnienie,
 2. naganę,
 3. naganę z ostrzeżeniem,
 4. zawieszenie na okres do 2 lat w prawach członka EkoMotoKlubu,
 5. wykluczenie z EkoMotoKlubu

Rozdział 4

Struktura organizacyjna EkoMotoKlubu

§18

 1. Struktura organizacyjna:
  1. Władza EkoMotoKlubu,
  2. Koła,
 2. Członkowie EkoMotoKlubu mogący tworzyć Koła.
 3. Koła mogą być tworzone terytorialnie, przy zakładach pracy oraz przy Zarządzie EkoMotoKlubu. Warunkiem utworzenia Koła jest udział w nim co najmniej 10 członków.
 4. Utworzenie Koła podlega zgłoszeniu Zarządowi EkoMotoKlubu wraz z listą członków Koła i członków Zarządu Koła.

Rozdział 5

Władze EkoMotoKlubu

§ 19

 1. Władzami EkoMotoKlubu są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd, Prezydium Zarządu,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz EkoMotoKlubu, o której mowa w pkt.1 ppkt. 2 – 4, trwa 4 lata.
 3. W okresie kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Uchwały Władz EkoMotoKlubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin Walnego Zgromadzenia członków zwoływany jest 60 minut po pierwszym terminie.
 5. Głosowania Władz EkoMotoKlubu odbywają się jawnie jeśli zgromadzenie nie zdecyduje inaczej. Na Walnym Zebraniu Członków EkoMotoKlubu odbywa się tajne głosowanie.

§20

A) Walne Zebranie Członków Eko Moto Klubu.

 1. Walne Zebranie Członków EkoMotoKlubu jest najwyższą władzą EkoMotoKlubu.
 2. Walne Zebranie Członków EkoMotoKlubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem drogą listową lub mailową.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków EkoMotoKlubu należy:
  1. uchwalenie głównych kierunków działalności EkoMotoKlubu,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi EkoMotoKlubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego EkoMotoKlubu oraz delegatów na okręgowy z jazd delegatów Związku,
  5. ustalenie zmian Statutu EkoMotoKlubu,
  6. nadanie godności „Członka Honorowego” EkoMotoKlubu,
  7. podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze EkoMotoKlubu,
  8. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§21

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi,
 2. z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§22

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków EkoMotoKlubu zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków EkoMotoKlubu,
 4. przed upływem końca kadencji Zarządu Stowarzyszenia,

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane jest najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

§23

B) Zarząd EkoMotoKlubu.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków EkoMotoKlubu i zobowiązany jest do pełnej realizacji uchwał walnego zebrania członków EkoMotoKlubu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 do 11 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Do zakresu działania Zarządu EkoMotoKlubu należy:
  1. kierowanie działalnością EkoMotoKlubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. uchwalanie planów pracy i budżetu EkoMotoKlubu,
  3. zarządzanie majątkiem EkoMotoKlubu,
  4. koordynowanie i nadzorowanie działalności kół,
  5. powoływanie, rozwiązywanie kół i zatwierdzanie ich regulaminów,
  6. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych jako organów pomocniczych Zarządu oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
  7. opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów sportowych,
  8. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków EkoMotoKlubu oraz określenie sposobu wyboru delegatów na okręgowy zjazd Polskiego Związku Motorowego,
  9. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
 4. Posiedzenia Zarządu EkoMotoKlubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniu Zarządu biorą udział z głosem doradczym przewodniczący Kół.

§24

 1. Zarząd EkoMotoKlubu wybiera ze swego grona Prezydium składające się z 4 do 7 członków, w tym prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz członków.
 2. Zadania i podział funkcji poszczególnych członków prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd EkoMotoKlubu.
 3. Prezydium kieruje działalnością EkoMotoKlubu w okresie między posiedzeniami Zarządu w granicach ustalonych przez Zarząd z tym, że do jego kompetencji nie może należeć:
  1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków EkoMotoKlubu,
  2. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  3. uchwalanie planów pracy i budżetu EkoMotoKlubu.
 4. Posiedzenia prezydium zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§25

C) Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Eko MotoKlubu i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności EkoMotoKlubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. występowanie do Zarządu EkoMotoKlubu z wnioskami pokontrolnymi,
  3. składanie Walnemu Zebraniu Członków EkoMotoKlubu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi EkoMotoKlubu

§26

 1. Szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Komisję Rewizyjną EkoMotoKlubu

§27

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu i jego prezydium z głosem doradczym.

§28

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz EkoMotoKlubu.

§29

D) Sąd Koleżeński.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybranych przez walne zebranie.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§30

 1. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy wniesione przez Zarząd EkoMotoKlubu lub przez członków EkoMotoKlubu przeciwko członkom o postępowanie sprzeczne ze statutem, uchwałami władz EkoMotoKlubu bądź o naruszenie innych zasad współżycia społecznego i stowarzyszeniowego.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia orzeczenia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna,
 3. Tryb i zasady postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków EkoMotoKlubu.
 4. Sąd Koleżeński orzeka kary wymienione w §17.

Rozdział 6

Władze Koła

§31

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków Koła,
 2. Zarząd Koła.

Kadencja władz Koła trwa 4 lata.

A) Walne Zebranie Członków Koła.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. uchwalenie kierunków działalności Koła,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła z jego działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
 4. wybór Zarządu Koła,
 5. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Koła oraz członków Kola.

§32

 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających i osoby zaproszone.
 2. Walne Zebranie Członków Koła ustala Zarząd Koła w porozumieniu z Zarządem EkoMotoKlubu, który zawiadamia Członków Koła o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem drogą listową lub mailową.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła,
  3. na żądanie Zarządu EkoMotoKlubu.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest najpóźniej w terminie 2-ch miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

§33

B) Zarząd Koła

 1. Zarząd Koła jest najwyższą władzą Koła w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Kola.
 2. Zarząd Koła składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Kola.
 3. Zarząd Koła wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 4. Do zakresu działania Zarządu Koła należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością Koła i reprezentowanie go na zewnątrz, na zasadach określonych w § 35
  2. uchwalanie planów pracy Koła,
  3. składanie sprawozdań z działalności Koła,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła,
  5. realizowanie uchwał walnego zebrania.
 5. Posiedzenia zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

Rozdział 7

Majątek i fundusze EkoMotoKlubu

§34

 1. Na majątek EkoMotoKlubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze EkoMotoKlubu składają się:
  1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy, nawiązki,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. wpływy z działalności gospodarczej.
  5. dochody z majątku stowarzyszenia,
 3. Majątek EkoMotoKlubu nie może być wykorzystywany do:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków EkoMotoKlubu
  2. przekazywania majątku na rzecz członków,

§35

 1. Do reprezentowania EkoMotoKlubu oraz dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych EkoMotoKlubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy 2-ch członków Zarządu EkoMotoKlubu spośród: prezesa, wiceprezesów, skarbnika,
 2. Zarząd może udzielić upoważnienia dla jednej osoby z Zarządu EkoMotoKlubu do reprezentowania i podejmowania decyzji finansowych przed Bankami i innymi instytucjami z którymi klub współpracuje,

§36

Wszelkie postanowienia władz EkoMotoKlubu zmierzające do zbycia ewentualnie posiadanych przez EkoMotoKlub nieruchomości, wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 8

Zmiany Statutu, Rozwiązanie EkoMotoKlubu

§37

Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu EkoMotoKlubu wymaga uchwały Walnego Zebrania EkoMotoKlubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

Pobierz statut w formie pliku PDF

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© 2017 KM